Spring naar hoofd-inhoud

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op elke tussenkomst, meer bepaald elke herstelling, die door de firma NIKKEN TECHNO France (NTF) uitgevoerd wordt. De plaatsing van een order bij de firma NTF door een klant houdt de instemming zonder voorbehoud met deze algemene voorwaarden in. Elke mogelijke bijzondere voorwaarde die in strijd is met deze algemene voorwaarden zal slechts geldig zijn nadat ze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard werd door de firma NTF.

2. Leveringen

Wij doen ons uiterste best om de voorziene levertermijnen na te leven. Toch worden de uitvoeringstermijnen slechts ter indicatie meegedeeld. De koper kan zich in geen geval beroepen op mogelijke vertragingen om een bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren en/of een schadevergoeding te eisen.

3. Offerte

a) Elke offerte wordt opgesteld onder voorbehoud van de demontage die nodig is om het defect vast te stellen en van de beschikbaarheid van de onderdelen. Het bedrag van de offerte kan herzien worden als de inwendige toestand van het toestel gebreken die niet met het blote oog waar te nemen zijn of verborgen gebreken aan het licht brengt.

b) Bij weigering van de offerte wordt er forfaitair gefactureerd: · Fotomateriaal en toebehoren: 1/4 werkuur plus terugzendingskosten, . Geluid, muziekinstrumenten en aanverwante producten: 1/2 werkuur plus terugzendingskosten, . · Videomateriaal en toebehoren, videoprojectoren, ECR en aanverwante producten: 1 werkuur plus terugzendingskosten, · Elk ander product: 1/4 werkuur plus terugzendingskosten,

c) Herstellingen worden pas uitgevoerd na ontvangst van de schriftelijke goedkeuring van de offerte: TELEFONISCHE GOEDKEURING IS IN GEEN ENKEL GEVAL GELDIG. *NTF kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebreken of voor de leveringstermijnen van haar eigen leveranciers. *NTF behoudt zich het recht voor te beslissen over de mogelijkheid om een herstelling uit te voeren (voor of na offerte) en het niet-herstelde materiaal terug te geven (bv. in geval van oxidatie, enz.) In dat geval worden enkel de terugzendings- en verpakkingskosten gefactureerd.
*Na 12 maanden aanvaardt NTF geen klachten meer voor elk toestel waarvan de offerte niet beantwoord werd of dat hersteld maar niet afgehaald werd.

4. Garantie

NTF biedt een garantie op alle door haar geleverde en verkochte onderdelen en goederen voor elke fabricagefout. De garantie van NTF is strikt beperkt tot haar prestaties en leveringen. De uitoefening van de garantie is afhankelijk van een schriftelijk en uitdrukkelijk verzoek van de klant, ingediend tijdens de garantieperiode en van de franco terugzending van het defecte product. De garantie geldt 6 maanden, tenzij bij een 'forfait kleine tussenkomst', die niet onder de garantie valt. Tijdens de garantieperiode worden de herstellingen gratis uitgevoerd binnen de limieten van de tussenkomst in kwestie. Elke herstelling die volgt op een panne waarvan het risico gemeld werd en de erop volgende tussenkomst die geweigerd wordt door de klant zal gefactureerd worden. De garantie geldt niet voor elke schade die voortvloeit uit overmacht, normale slijtage en niet-geoorloofd gebruik, net zo min als voor elke schade die te wijten is aan ongevallen, nalatigheid, verkeerde montage, herstellingen die door de klant of een derde werden uitgevoerd of die voortvloeien uit opslagomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de aard van de producten, of als de gebruiksvoorwaarden die vermeld staan in de instructies van de fabrikant niet nageleefd werden of niet volgens de regels van de kunst gevolgd werden. Apart verkochte onderdelen en toebehoren vallen niet onder de garantie en worden niet teruggenomen of omgewisseld. NTF kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of incidenten die voortvloeien uit een montagefout of uit het foute gebruik van de herstelde producten. In het kader van de garantie van de fabrikant, en na herstelling, zal de oorspronkelijke garantie verlengd worden met de tijd dat het product in de werkplaats ligt en niet gebruikt kan worden.

5. Transport

De goederen worden vervoerd voor risico van de klant, zelfs bij franco verzending, en het is aan deze laatste om een geschikte verpakkingsmethode te gebruiken die hun volledige integriteit garandeert, inclusief in geval van afhaling door NTF. In geval van beschadiging of verlies is het aan de klant om de verzendingen bij aankomst te controleren en indien nodig beroep in te stellen tegen de transporteur, zelfs als het om een franco verzending gaat. In geval van verzending door NTF worden de goederen franco of onder rembours verzonden tegen de best aangepaste tarieven, behalve bij expliciet schriftelijk verzoek van de klant en, in ieder geval, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste. Wanneer er meerdere goederen in eenzelfde pakket verstuurd worden, moet de vrachtbrief van de transporteur dit verplicht aan de buitenkant vermelden. Voor elke herstelling onder garantie blijven de verzendingskosten ten laste van de klant, en de terugzendingskosten van NTF. Voor elke herstelling buiten garantie zijn de verzendings- en terugzendingskosten volledig ten laste van de klant. In dat geval moet de betaling van de terugzendingskosten, wanneer er geen openstaande rekeningen zijn in de boekhouding van NTF, verplicht gebeuren voor verzending.

6. Betalingsvoorwaarden

Bij gebrek aan uitdrukkelijke bijzondere voorwaarden moet elke factuur contant, netto en zonder korting betaald worden, of, wanneer er een openstaande klantenrekening is in de boekhouding van NTF, op de 10e dag van de maand volgend op de referentiedatum van het overzicht. De betalingstermijnen mogen om geen enkele reden uitgesteld worden, zelfs niet in geval van geschillen. Volgens uitdrukkelijke overeenkomst kunnen een storing of de herstellingen die aan het toestel gedaan moeten worden in geen geval redenen zijn voor niet-betaling of voor vertraging in de betaling van de verschuldigde sommen door de klant. Elk verzoek tot opening van een zakelijke rekening zal onderzocht worden. NTF behoudt zich hierbij het recht voor om geen gunstig gevolg te geven aan dit verzoek. In geval van betalingsachterstand volgens de vastgestelde termijnen is op de verschuldigde sommen rente verschuldigd op basis van de rente op voorschotten van de Banque de France, verhoogd met 3 punten, zonder dat deze clausule afbreuk doet aan de opeisbaarheid van de schuld. 7. CNIL-vermelding Alle elektronische gegevens die betrekking hebben op een tussenkomst worden voor strikt interne doeleinden verwerkt door de bevoegde personen in onze firma. U kunt toegang krijgen tot uw gegevens om ze te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen. Daarvoor stuurt u een verzoek per e-mail aan contact@nikkenfrance.com. 8. Diverse bepalingen Het feit dat NTF zich op een bepaald moment niet beroept op de ene of de andere bepaling van deze algemene voorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van het recht om zich later op deze voorwaarden te beroepen. Voor ieder punt dat niet in deze algemene voorwaarden is opgenomen, zullen de algemene verkoopvoorwaarden van de verschillende vakbonden van de machinebouw en de metaalverwerkende industrie toegepast worden. 9. Toewijzing van de rechtsbevoegdheid - Toepasselijk recht Volgens uitdrukkelijke overeenkomst en voor elk geschil tussen de partijen, ongeacht de oorsprong en de aard, wordt exclusieve rechtsbevoegdheid gegeven aan de rechtbank van Lyon, zelfs indien er meer dan een verweerder is. Alle betrekkingen tussen de partijen zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van vertaling van de onderhavige voorwaarden in een andere taal is enkel de in het Frans opgestelde tekst rechtsgeldig.

Bepalingen van kracht vanaf 1 februari 2015.